Etiket: İş Kanunu

Yıllık İzin İstenilen Tarihte Kullanabilir mi?

Yıllık izin çalışanlar açısından izin hem vazgeçilmez bir hak, hem de bu vazgeçilmezliği nedeniyle çalışan açısından da işveren açısından da aynı zamanda bir zorunluluk ve görev. Çünkü izin; çalışanın dinlenmesi, daha verimli çalışması, hastalık ve kaza risklerinin azalması açısından bir zorunluluk. Bu nedenle gelişmiş bir çok ülkede çalışanların düzenli bir şekilde izin kullanması zorunlu. Aslında

Mağdur Çalıştırma Zorunluluğu Geliyor

Adalet Bakanlığının hazırladığı Mağdur Hakları Kanun tasarısı İşverenleri yakından ilgilendiren yeni bir düzenlemeyi içeriyor. Kanun yasalaşırsa, işverenlerin engelli işçi çalıştırma zorunluluğu gibi mağdur çalıştırma zorunluluğu da olacak. Kanun ağır ceza gerektiren bazı suçlardan zarar görmüş mağdurların kamuda ve özel işyerlerinde belirli oranda istihdam edilmelerinin sağlanmasını amaçlamaktadır. Mağdur Kimdir? Kanun tasarısındaki tanıma göre mağdur diye tabir

Calışmadan Emeklilik & İsteğe Bağlı Sigorta

Çalışmadan Emekliliğin Sosyal Güvenlik Sistemimizdeki Yeri:  Sosyal güvenliği özel sigortacılıktan ayıran en önemli özellik “mecburilik ilkesi”dir. Bu ilke gereğince belirli bir hu­kuki ilişkinin bulunması halinde sigortalılık, kişilerin iradele­rine bakılmaksızın kendiliğinden vuku bulmaktadır. Bu anla­mada kişi, işveren ve Kurum arasında kamu karakterli karşı­lıklı hak ve yükümlülüklerden oluşan sosyal sigorta ilişkisi söz konusu olmaktadır. “Sosyal güvenlik reformu” diye

Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalışan İşlemleri

Hangi işler ev hizmeti sayılır?:  Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş ve bahçe işleri ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin ev halkı dışındaki bireyler tarafından yapılması işleri ev hizmeti sayılacaktır. Çocuk, yaşlı veya özel bakım işinin ev hizmetinde çalışanın evinde ya da hastane, bakımevi

Alternatif çalışma modelleri

Rekabetin yeni boyutu: Alternatif çalışma modelleri Bugünkü iş dünyasında, klasik çalışmanın dışında 9 tane alternatif çalışma modeli var. “Yeni normal dünya düzeni”  içinde yeniden tanımlanan başarı ve rekabet üstünlüğü faktörlerini etkileyen işgücü verimliliğini, alternatif çalışma modelleri ile geliştirmek gerektiğini biliyoruz. Alternatif modellerin, çalışanlar için; iş-özel yaşam dengesini destekleyici, iş yükü dağılımını dengeleyici, motivasyon, moral ve isteği

Tüm Stajyerlere Ücret Ödeme Zorunluluğu

Eğitim – Öğretimin temel amaçlarından biri bireyleri iş hayatına hazırlamaktır. Bu hazırlanma aşamasında özellikle belirli bir meslek üzerine öğrenim görenlere okullarda verilen teorik bilgiler yetersiz kalabilmektedir. Teorik bilgilerin yanında mesleklerinde pratik kazanmalarını da sağlamak için işletmelerde staj yapmaları okul tarafından zorunlu tutulabilmektedir. Bazen de okulu zorunlu tutmasa da işletmelerde staj yaparak iş tecrübesi edinmeyi öğrenciler

Yıllık İznin Kullanıldığını İşveren İspatlamalı

Yıllık ücretli iznin kullanımı açısından, devam eden iş sözleşmesinde olmasa da iş akdinin sona ermesinden sonra işçi ve işverenler arasında birtakım uyuşmazlıklar mahkeme yolu ile çözümlenmektedir. Bu noktada hangi tarafın ispat yükümlülüğü var. Yıllık İznin Kullanıldığını İşveren İspatlamalı mı? konusunu içeren bir Yargıtay kararını inceleyeceğiz. 4857 sayılı İş Kanunun “Yıllık ücretli iznin uygulanması” başlıklı 56.maddesinde; “Yıllık

Askerden Dönen İşçinin Hakları

Çalışma hayatında işe başlama sürecinde gençlerin karşılarına çıkan en önemli konulardan biri zorunlu askerliktir. Bunun nedeni işverenlerin yaygın bir biçimde istihdam edecekleri adaylarda ön koşul olarak askerlik hizmetinin tamamlanmış olmasını aramasıdır. Zorunlu askerlik nedeni ile sözleşmenin feshedilmesi durumunda haklarının ne olduğu, askerlik hizmeti sonrası istihdam süreci ve Askerden Dönen İşçinin Hakları çalışma hayatında çeşitli tartışmalara

İşçinin Görev Değişikliği Usul ve Esasları

İşçi ve işveren arasındaki iş ilişkisi, bir meslek, pozisyon veya görev için kurulur. Bu ilişki ilk kez düzenlenirken işçi için bir iş – görev tanımı belirlenir. Zaman içinde çalışma hayatının akışına bağlı olarak bu görev tanımlarında kısmen ya da tamamen değişiklik yapılması gerekebilmektedir. Görev Değişikliği noktasında işçi ve işveren arasında tarafların memnuniyetsizliği ile yaşanan anlaşmazlıklar İş

Doğum İzinleri Hakkında Genel Bilgiler

4857 sayılı İş Kanunu hamile, doğum yapan ve evlat edinen işçilerin haklarını detaylı olarak belirlemiştir. İşçinin Doğum İzinleri İş Kanunu ile güvence altına alınmış, bu izinlerde bebeğin hakları da büyük ölçüde gözetilmiştir. DOĞUM YAPAN ANNELER      Hamilelik Süreci Gebe işçiler diğer çalışanların hakları diğer çalışanlara göre değişiklik göstermektedir. Kadın işçiler gebelik dönemlerinde günde en fazla 7,5